ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

Публічний договір щодо надання послуг доступу до сайту: http://rem.ua

Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на Сайті http://rem.ua є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту. В разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Замовник) зобов'язується виконувати умови цього Договору.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі укласти з ним публічний договір про надання послуг на умовах, що викладені у даному Договорі, включаючи всі його додатки.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на визначених ним умовах.

1.3. Виконавець – фізична особа – підприємець Палашек Регіна Едуардівна , яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 17.10.2005 , про що зроблено запис в ЄДРПОУ №25560000000023229, є власником сайту http://rem.ua та надає послуги визначені даним Договором.

1.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, яка проводить професійну діяльність з надання інформаційних і консультаційних послуг на ринку нерухомості, за винятком відділів продажів, користувач сайту , яка зареєструвалась у встановлений на сайті http://rem.ua спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

1.5. Сайт – інтернет - ресурс http://rem.ua, який використовується Замовниками для розмішення інформаційних оголошень (- далі за текстом Сайт)

1.6. Аккаунт - електронний кабінет Замовника, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Сайті. Обліковим записом / аккаунтом може користуватися тільки один Замовник , передача даних для доступу до свого облікового запису / аккаунт іншому замовникові (іншій особі) не допускається.

1.7. Реєстрація - прийняття Замовником оферти на укладення цього Договору і процедура, в ході якої Замовник за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкціям.

1.8. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.9. Розміщення - це дія Замовника - публікація, або активація одного оголошення.

1.10. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до Сайту http://rem.ua на платній або безкоштовній основі, після проходження Замовником реєстрації в порядку встановленому даним Договором.

1.11. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника за доступ до Сайту http://rem.ua.

Всі угоди укладаються між Замовниками безпосередньо. Таким чином, Виконавець не є учасником угод замовників , а лише надає інтернет ресурс для розміщення оголошень.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу до Сайту лише після здійснення Замовником реєстрації на сайті та створення акаунту.

2.2. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.3. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.

2.4. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами. Використання можливостей і сервісів Сайту, Замовниками означає прийняття зобов'язань слідувати правилам і інструкціям по користуванню Сайта , в т.ч.цього Договору.

2.5. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник повинен припинити користування Сайтом .

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Надання послуг починається після проходження Замовником реєстрації на сайті шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України. Відповідно, Замовник, який зареєструвався на сайті вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

3.2. Послуги за данным Договором надаються Замовнику на платній основі за тарифами в залежності від вибору Замовника.

3.3. В наданні послуги передбачаються перерви, які необхідні для технічного обслуговування Сайту.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

4.1. Замовник оплачує Виконавцю вартість Послуг на умовах 100% передплати за період в якому Замовник буде користуватися Сайтом на підставі автоматично сформованого рахунку під час реєстрації Замовника на Сайті і сплачувати згідно рахунку кожні наступні місяці користування Сайтом. В разі не здійснення оплати у вказаний термін Виконавець призупиняє надання послуг.

4.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником у національній валюті України безготівковим розрахунком, шляхом перерахування коштів Замовником на поточний рахунок Виконавця.

4.3. Вартість Послуг встановлюється відповідно до встановлених тарифів на Сайті http://rem.ua. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи попереджаючи Замовника за 15 календарних днів до дати такої зміни, шляхом розміщення інформації на Сайті. Зміна тарифу відбувається з місяця, наступного за місяцем отримання Виконавцем оплати.

4.4. Повернення грошових коштiв не здiйснюється не при яких умовах

5.1. Виконавець зобов'язується:

5.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг.

5.1.2. Сповіщати Замовника про перерви в роботі Сайту.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. У випадку використання Замовником послуг та нездійснення оплати таких послуг на наступний період заборонити використання Замовником даного Сайту та припинити дію його Аккаунту.

5.2.2. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на Сайті за 15 календарних днів до їх впровадження.

5.2.3. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

5.2.4. Відмовити в публікації оголошень, якщо вони порушують цей Договір.

5.2.5. Заборонити доступ на Сайт, якщо Замовник порушує умови цього Договору. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Замовник був сповіщений адміністрацією Сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту і права третіх осіб. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити Аккаунт Замовника , а також видалити всі розміщені оголошення, залишивши попереднє повідомлення Замовнику про таке відключення на свій розсуд, і при цьому не нести відповідальність за свої дії перед Замовником і третіми особами.

5.2.6. Передати Сайт зі всіма його сервісами і змістом, включаючи особисту інформацію Замовників , своєму правонаступнику за договорами або з інших підстав. Передача і повідомлення Замовників про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2.7. В будь-який момент запросити у Замовника підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, в тому числі підтверджуючі документи. У разі якщо дані Замовника , зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Замовника , Виконавець має право відмовити в доступі до використання сервісів Сайту з попереднім повідомленням Замовника або без такого.

5.3. Замовник зобов'язується:

5.3.1. При користуванні послугами вчасно їх оплачувати в обсязі, порядку і терміни передбачені даним Договором.

5.3.2. Дотримуватися умов Договору.

5.3.3. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

5.3.4. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

5.3.5. Не рідше ніж 1 раз на місяць відвідувати Сайт для ознайомлення з публікаціями Виконавця щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах.

5.3.6. Розміщуючи оголошення надавати точну і повну інформацію про товар або послуги та умови їх продажу. Замовник підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати дану послугу відповідно до вимог законодавства, гарантує, що запропоновані ним товари / послуги відповідають нормам якості, встановленим законодавством, підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень.

5.3.7. Ретельно перевіряти всю інформацію про товари і послуги, розміщених їм на Сайті , і, в разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо це неможливо, виправити невірну інформацію, анулювавши оголошення і повторно розмістив інформацію про товар або послугу.

5.3.8 Розміщувати на сервісі тільки ті фото, на яких відсутні сторонні позначення, знаки, логотипи чи символи які ідентифікують замовника або третіх осіб чи містять посилання на них.

5.3.9 Вказувати у рекламному тексті та заголовках лише ту інформацію, яка не ідентифікує замовника або третіх осіб і не містить посилання на них. Ця інформація вноситься і відображається у спеціально створених для цього полях.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи.

5.4.2. Відмовитись від користування Сайтом в місяці наступному за місяцем за який була проведена повна оплата послуг.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за дії Замовника стосовно третіх осіб або третіх осіб стосовно Замовника та можливими із цим збитками.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за недоліки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

7.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Замовника на сайті, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

8. Реквізити Виконавця.

Фізична особа – підприємець Палашек Регіна Едуардівна